Vila Elegancija taisyklės

Vidaus taisyklės

Atvykimas/ išvykimas / papildomi asmenys

 • Svečiai apartamentuose laukiami atvykstant nuo 15 iki 18 val. Svečių išvykimo laikas nuo 9 iki 12 val. Būtina iš anksto informuoti apie ankstesnį/ vėlesnį atvykimą/ išvykimą.
 • Svečiui pageidaujant ir esant galimybei, yra sudaromos sąlygos vėlyvam atvykimui/ išvykimui už papildomą mokestį.
 • Jeigu pageidaujate iš apartamentų išvykti vėliau ar anksčiau, prašome apie tai iš anksto informuoti administratorių. Vėlyvam išvykimui yra taikomas papildomas mokestis.
 • Atvykus į apartamentus turi būti pateiktas asmens tapatybės dokumentas ir pilnai atsiskaityta už viešnagės laikotarpį.
 • Apartamentuose gali apsistoti tik Vila Elegancija administracijoje prisiregistravę asmenys. Neregistruoti svečiai gali lankytis nuo 8.00 val. iki 22.00 val. Jeigu svečias lieka Jūsų apartamente po 22.00 val., taikomas papildomas mokestis pagal tuo metu galiojančius įkainius. Nepranešus administracijai apie papildomai apartamente gyvenančius asmenis ir už juos nesumokėjus, taikomas mokestis – 150 €.
 • Asmeniui, sumokėjusiam už teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus anksčiau, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką svečiui negrąžinami.
 • Apsistojus apartamentuose gali būti prašoma palikti 100 eurų užstatą už naktį kaip apmokėjimo už papildomas paslaugas garantą. Užstatas grąžinamas išvykstant, jei nėra neapmokėtų paslaugų.
 • Draudžiama laikyti dviračius apartamentuose ir laiptinėje.
 • Svečiai su gyvūnais nepriimami.

APARTAMENTUOSE GYVENANTYS SVEČIAI PRIVALO

 • Sumokėti už visas suteiktas paslaugas.
 • Apartamentus rezervavęs svečias visiškai atsako už visų apartamentuose gyvenančių asmenų veiksmus. Vila Elegancija apartamentuose svečiams elgiantis nusikalstamai, Vila Elegancija administracija visada kreipiasi į kompetentingas institucijas.
 • LR įstatymų numatyta tvarka visi ginčai nagrinėjami Palangos m. apylinkės teisme.
 • Išeinant iš apartamentų įsitikinti, ar uždaryti langai ir ar visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti (šviesa, TV, lygintuvas, kiti savo atsivežti prietaisai ir kt.).
 • Visada patikrinti, ar užsukti visi karšto ir šalto vandens čiaupai.
 • Jei yra gedimas Vila Eelegancija svečio apartamente, būtina pranešti administracijai.
 • Nesilaikant vidaus taisyklių, administracija turi teisę iškeldinti svečią be išankstinio įspėjimo.
 • Išvykstant iš apartamentų, perduoti tvarkingus apartamentus, atiduoti raktus, pultelį ir pusryčių kortelę.
 • Gaisro atveju svečiai privalo nedelsiant palikti patalpas, skambinti pagalbos telefonu 112 ir informuoti administraciją. Nesant galimybės palikti patalpas, – uždaryti langus, duris, izoliuojant jas šlapiais audeklais, išjungti elektros prietaisus ir skambinti pagalbos tarnyboms.
 • Visų aukštų bendrose patalpose yra gesintuvai.
 • Apartamentų teritorijoje draudžiama leisti fejerverkus, šaudyti petardas ir kt.
 • Paliekant apartamentus net ir trumpam, įsitikinti, kad apartamentai saugiai užrakinti, uždaryti langai (už apartamente paliktus daiktus administracija neatsako).

APARTAMENTUOSE DRAUDŽIAMA

 • Stumdyti baldus ir kitą inventorių.
 • Nešioti bet kokį inventorių iš apartamentų ir Vila Elegancijos teritorijos.
 • Gadinti apartamentų inventorių.
 • Sugedus apartamento inventoriui, nepranešti administracijai.
 • Laikyti apartamentuose lengvai užsidegančias medžiagas.
 • Naudoti atvirą ugnį: žvakes, smilkalus.
 • Palikti be priežiūros veikiančius elektros prietaisus (išskyrus šaldytuvą).
 • Apartamentuose griežtai draudžiama gaminti maistą, naudojant savo atsivežtus elektrinius prietaisus.
 • Džiauti rankšluosčius ar kitus skalbinius ant palangių ir laiptų turėklų (tam yra skirti vonios kambaryje esantys gyvatukai).
 • Lauke ar paplūdimyje naudoti viešbučio rankšluosčius, antklodes, lovatieses ar kitą viešbučio inventorių.
 • Vonios rankšluosčius naudoti tik pagal paskirtį. Griežtai draudžiama valyti makiažą.
 • Apartamentuose apgyvendinti daugiau svečių nei tai yra nurodoma rezervacijos metu.
 • Trukdyti kitiems apartamentų gyventojams mėgautis poilsiu dienos metu.
 • Nakties metu (nuo 22 val. iki 9 val. – ramybė) triukšmauti ar kitu būdu trukdyti ilsėtis kitiems Vila Elegancija svečiams.
 • Rūkyti tiek apartamentuose, tiek Vila Elegancija bendrose patalpose. Bauda – 50 eurų.
 • Griežtai draudžiama palikti mažamečius vaikus ar neįgalius asmenis be priežiūros apartamentuose. Tėvai ar globėjai privalo užtikrinti jų saugumą ir prisiima pilną atsakomybę.
 • Atsivesti pašalinius asmenis į apartamentus iš anksto neinformavus administraciją.
 • Laužyti medžius, trypti gėlynus ar kitaip daryti žalą gamtai.
 • Pastatų balkonuose lipti ir sėdėti ant turėklų.

PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS

 • Dingus apartamentų inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai apmoka žalą, kurią nustato administracija pagal nustatytus įkainius. Jeigu dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti kitų svečių, kaltininkai moka pilną apartamento apgyvendinimo kainą už žalos pašalinimo laikotarpį.
 • Pametus ar sugadinus apartamentų raktą taikomas 15 eurų mokestis, vartų pultelį – 50 eurų.
 • Vila Elegancija administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

LINKIME RAMAUS IR MALONAUS POILSIO VILA ELEGANCIJA APARTAMENTUOSE!